Skip links

GPowers salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor fremgår GPowers salgs- og leveringsbetingelser. Her finder du blandt andet flere oplysninger om betalingsbetingelser, erstatningsansvar, fejl og mangler ved leverancen samt immaterielle rettigheder. Hvis du har yderligere spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser, er du altid velkommen til ringe eller skrive til os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

GPowers salgs- og leverings-betingelser

Nedenfor fremgår GPowers salgs- og leveringsbetingelser. Her finder du blandt andet flere oplysninger om betalingsbetingelser, erstatningsansvar, fejl og mangler ved leverancen samt immaterielle rettigheder. Hvis du har yderligere spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser, er du altid velkommen til ringe eller skrive til os. Du finder vores kontaktoplysninger her.
1. Indledning

Ved afgivelse af en ordre hos GPower accepterer Kunden at være bundet af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt.

Skulle der være bestemmelser, der tilsidesættes ved lov eller dom, skal såvel aftalen mellem Kunden og GPower samt disse salgs- og leveringsbetingelser i videst muligt omfang bevares.

2. Ordring
2.1 Accept

Ved returnering af en underskrevet acceptside fra et tilbud eller anden form for accept af tilbud, anses ordren for at være afgivet til GPower. Da mange produkter og projekter vil være kundetilpasset, vil prisen på ordren fremgå af det fremsendte tilbud.

2.2 Eventuelle ændringer

Ved ordrer på større eller mindre kvanta end tilbudt forbeholder GPower sig retten til ændring i pris og leveringstid. Kunden bør desuden være opmærksom på, at det ikke vil være i alle tilfælde, at GPower kan ændre den bestilte ordre.

2.3 Annullering

I de første fem dage efter ordreafgivelse kan en ordre annulleres skriftligt uden gebyr. Fra og med dag seks efter ordreafgivelse vil annullering medføre et annulleringsgebyr på 10 % af den totale projektsum. For fastprisprojekter er der i dette tilfælde tale om den totale projektsum, som den totale leverance er dækket af, mens der for projekter afregnet efter forbrugt tid og materialer er tale om den samlede nominelle pris fra det tilbud, der dækker ordren.

Annullering efter ordreafgivelse vil ikke medføre kreditering af allerede faktureret eller udført arbejde, som ikke er faktureret endnu. Annulleringsgebyret vil også gælde i dette tilfælde, men gebyret vil blive reduceret med alle allerede betalte beløb for projektet.

Skulle annullering ske på et tidspunkt, hvor der er udført arbejde for mere end annulleringsgebyret, er GPower berettiget til at modtage betaling for dette. Der vil i denne situation ske slutfakturering, uanset om dette overstiger annulleringsgebyret.

Bemærk, at alle tilbud udløber 30 dage fra udstedelse, medmindre andet fremgår af tilbuddet, hvor der tages afsæt i GPowers ordrebekræftelse. Bemærk desuden, at GPower forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis en kunde enten har udestående forfaldne betalinger til GPower, eller ikke længere er lovligt bestående.

3. Betalingsbetingelser
3.1 Fakturering af tid og materialer (T&M)

Projekter, afregnet efter brugt tid og materialer, faktureres løbende til udgangen af hver måned. I fald af at et T&M-projekt ikke har afstedkommet fakturerbar aktivitet inden for tre måneder efter ordredato, anses ordren automatisk for annulleret. I et sådant tilfælde indtræder de almindelige annulleringsregler inklusiv annulleringsgebyr.

3.2 Fakturering

Fastprisprojekter faktureres i 3 rater:

  • Rate 1 ved ordreafgivelse: 60 % af den totale projektsum.
  • Rate 2 ved aflevering: 30 % af den totale projektsum.
  • Rate 3 efter afsluttet SAT. Dog senest 30 dage efter aflevering: 10 % af den totale projektsum.
3.3 Moms

Alle fakturaer tillægges 25 % moms ved fakturering.

3.4 Betalingsfrist

Betalingsfristen er 30 dage efter fakturadato.

3.5 Betaling efter forfald

Ved betaling efter fakturaforfald debiteres 2 % ekstra pr. påbegyndt måned.

4. Fejl og mangler ved leverancen
4.1 Reklamationsfrist

Findes der fejl eller mangler ved leverancen mere end tre måneder efter, at leverancen er godkendt af Kunden, kan GPower i videst muligt omfang ikke pålægges noget ansvar herfor, medmindre det kan påvises, at GPower har handlet i ond tro eller groft uansvarligt.

4.2 Hardware

Skulle der inden for tre måneder efter levering findes væsentlige fejl eller mangler ved hardware, som er leveret af GPower, og som GPower er ansvarlig for, er Kunden forpligtet til at tillade, at disse fejl eller mangler udbedres efter GPowers valg af reparation, ombytning eller refusion af den del af betalingen, der hidrører den berørte hardware.

4.3 Garantiforpligtelser for tredjepart

GPower overtager eller udvider aldrig en tredjeparts garantiforpligtelser eller ansvar for hverken hardware eller software.

5. Erstatningsansvar
5.1 Skadevolder

GPower kan ikke gøres ansvarlig for en skade, som en solgt vare forvolder, medmindre det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl, som er begået af GPower eller en af GPowers repræsentanter.

5.2 Reklamationsfrist

Kunden skal straks, skriftligt reklamere til GPower, når Kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar.

Såfremt der ikke reklameres rettidigt, mister Kunden retten til at gøre et ansvar gældende mod GPower. GPowers erstatningsansvar bortfalder under alle omstændigheder tre måneder efter skaden påstås forvoldt, såfremt skaden ikke forinden er gjort gældende af Kunden.

5.3 Sekundær skade

GPower er i videst muligt omfang ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom, mens varen er i Kundens varetægt. GPower er heller ikke ansvarlig for skade på varer, der er fremstillet af Kunden eller Kundens samarbejdspartnere – ej heller for produkter, hvori sådanne indgår.

5.4 Indirekte tab

GPower hæfter ikke for Kundens indirekte tab, ligesom GPower heller ikke hæfter for tidstab, driftstab, avancetab, mistede forretningsmuligheder, følgeskader eller følgetab.

5.5 Leverancer i forening

Såfremt GPower er erstatningsansvarlig i forening med øvrige af Kundens samarbejdspartnere, hæfter GPower højst for så stor en del af erstatningen, som svarer til GPowers forholdsmæssige økonomiske andel af opgaven.

5.6 Erstatningsmaksimering

GPowers totale erstatningsansvar over for Kunden kan ikke overstige det fakturerede beløb på tidspunktet for skaden, som et erstatningskrav drejer sig om i det pågældende projekt, som sagen vedrører – ej heller DKK 100.000,-.

5.7 Produktansvar over for tredjemand

Bliver GPower pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde GPower skadesløs i samme omfang, som GPowers ansvar er begrænset efter jf. disse vilkår og betingelser.

6. Immaterielle rettigheder
6.1 Brugsret og ejerskab

Kunden har ret til at bruge og, i det omfang der er aftalt, medlevere source-kode og modificere enhver leverance fra GPower uden begrænsning og til ethvert lovligt formål, Kunden måtte ønske. Kunden opnår kun eksklusivt ejerskab over fremstillede produkteksemplarer i det omfang, at disse indgår som en aftalt del af GPowers leverance til Kunden.

GPower beholder alle immaterielle rettigheder til egne idéer, opfindelser, knowhow, fremstillede materialer og produkteksemplarer, der ikke er aftalt udleveret eksklusivt til Kunden, til ethvert formål, GPower måtte ønske – herunder arbejdet for andre kunder. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at de lovpligtige og kontraktmæssige fortrolighedsforpligtelser over for Kunden ikke brydes.

7. Garantiforbehold og begrænset garanti
7.1 Meddelelse

Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til GPower. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til GPower, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal i den forbindelse give GPower de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som GPower beder om.

Den begrænsede garanti gælder ikke, hvis manglen ved hardwaren eller softwaren skyldes forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse, installation, reparation eller kalibrering, som er udført af en anden part end GPower. Eksempler på dette kunne blandt andet være uautoriseret ændringer, uhensigtsmæssige miljøer eller forkert strømspænding.

7.2 Gebyr

GPower forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for undersøgelse og test af hardware og software, der ikke er omfattet af den begrænsede garanti.

8. Ejendomsforbehold

GPower forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil endelig betaling har fundet sted. Derudover forbeholder GPower sig også retten til de eventuelle immaterielle rettigheder, der måtte være indeholdt i produkterne, eller som skabes som følge af projekter, herunder eventuelle brugerdefinerede udviklinger, der er skabt eller leveret af GPower i henhold til denne aftale.

9. Advarsel og Kundens skadesløsholdelse og ansvar

Kunden er indforstået med og anerkender, at GPowers produkter og projekter ikke er designet, fremstillet eller testet til brug i livs- eller sikkerhedskritiske systemer, skadelige miljøer eller øvrige miljøer, der kræver fejlsikker funktion, herunder i driften af atomanlæg, flynavigation, luftfartskontrol, livreddende eller livsbevarende systemer eller øvrige medicinske anordninger eller anden applikation, hvor fejl ved produktet eller services ville kunne medføre død, personskade, alvorlig tingsskade eller miljøskade, som samlet benævnes højrisikobrug.

Endvidere skal Kunden tage forsvarlige skridt til at sikre beskyttelse mod fejl i produkter og projekter, herunder sikre backup- og driftsafbrydelsesmekanismer. GPower frasiger sig udtrykkelige eller stiltiende garantier i relation til produkternes eller projekternes egnethed eller højrisikobrug. Kunden forpligter sig til at forsvare, friholde og holde GPower skadesløs for ethvert krav, tab, erstatningsbeløb, sagsanlæg, herunder retssager, voldgift og/eller administrative sager og udgifter, herunder rimelige advokatudgifter, der måtte opstå som følge af Kundens brug af produkter og projekter til eventuelle højrisikoaktiviteter, herunder som følge af krav vedrørende produktansvar, personskade eller skade på ejendom, uanset om et sådant krav helt eller delvist er baseret på GPowers påståede eller faktiske forsømmelighed.

Kunden anerkender, at denne i sidste ende er ansvarlig for at kontrollere og validere egnetheden og driftssikkerheden af produkterne og services, når disse inkorporeres i Kundens systemer eller applikationer, herunder hensigtsmæssigt design-, proces- og sikkerhedsniveau i relation til systemet eller applikationen. Endvidere skal Kunden tage forsvarlige skridt til at sikre beskyttelse mod fejl i produkter og projekter, når disse er inkorporeret i et system eller en applikation, herunder sikre backup- og driftsafbrydelsesmekanismer.

10. Ansvar

Såfremt et af GPowers produkter eller en løsning forvolder direkte død eller fysisk skade på personer, eller forvolder skade på ting, der sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og benyttes i overensstemmelse hermed, og skadeforvoldelsen alene skyldes en fejl ved produktet eller løsningen, påtager GPower sig ansvaret herfor. GPower er ikke ansvarlig for skade på ting, der sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse – eller som benyttes i overensstemmelse hermed.

11. Force majeure

GPower er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af årsager, der er uden for GPowers rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til terrorisme, naturfænomener eller regeringshandlinger, afbrydelser af telekommunikation, strøm eller transport, leverandørers manglende opfyldelse eller mangel på nødvendig arbejdskraft eller materialer.

Ved en Force Majeure-begivenhed forbeholder GPower sig ret til at annullere den aktuelle ordre uden ansvar over for Kunden.

12. Fortrolighed

GPower og Kunden forpligter sig til gensidig fortrolighed i minimum fem år, efter sidste kontrakt imellem parterne er udløbet eller termineret. Fortroligheden omfatter, men er ikke begrænset til, ordlyden af enhver kontrakt indgået imellem parterne, interne forretningsgange og strategier, indholdet af ikke-underskrevne aftaler diskuteret under samarbejdet, kildekoden til softwareparterne, indholdet af arbejdsdokumenter og lignende.

13. Eksport

GPowers leverancer er som udgangspunkt kun til benyttelse i Danmark. Hvis leverancen skal benyttes i andre lande end Danmark, er Kunden selv ansvarlig for eventuel, nødvendig dokumentation og godkendelse. Kunden bærer desuden alle omkostninger forbundet hermed i form af eksempelvis fortoldning eller dual-use-erklæring.

14. Tvister

Ved tvist imellem GPower og Kunden anlægges disse ved Retten i Aarhus. Tvister vedrørende indgåelse eller fortolkningen af aftalen skal afgøres efter danske retsregler, som GPowers produkter og projekter tager afsæt i.

15. Aftalens fuldstændighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler og de eventuelle vilkår, der er integreret heri, medmindre andet er aftalt. Dette vil også fremgå af aftaler, ordrebekræftelser og fakturaer.

Kunden erklærer at have gennemlæst aftalen, forstået vilkårene og accepteret at være bundet heraf. Enhver, der accepterer denne aftale på vegne af en part, erklærer og garanterer, at han eller hun har ret til at give alle de erklæringer og oplysninger, der er indeholdt i aftalen, er bemyndiget til at acceptere og underskrive aftalen, og at der er taget alle nødvendige skridt til at bemyndige aftalens ikrafttræden.

16. Opdateringer

GPower forbeholder sig ret til at opdatere disse salgs- og leveringsbetingelser. Dog gælder de vilkår og betingelser, der er gældende på købstidspunktet.

Sidst opdateret den 17. oktober 2018.

Return to top of page